شرکت ایده پردازان زوج گیتی

مزیت بی رقیب مبدل هوشمند گیتی

یکی از بزرگترین علت عدم رضایت مصرف کنندگان شیرآلات هوشمند (از هرنوع برند) عدم دسترسی به تنظیم سنسورهاي این شیرآلات می باشد. عدم قابلیت تنظیم فاصله بر حسب نوع و سایز سینک باعث نارضایتی براي مصرف کننده می شود.مبدل هوشمند گیتی با استفاده از ریموت کنترل و با توجه به محل نصب و زمان قطع جریان آب دارای امکان تنظیم فاصله فرمان سنسور از علمک شیر می باشد. .

مبدل هوشمند زوج گیتی یزذ

هدف از طراحی مبدل هوشمند شیرآلات

کشورمان با مشکل بحران آب مواجه است ، یکی از موثرترین
راه هاي صرفه جویی این مایه حیات در مصارف خانگی و سطح
عموم جامعه استفاده از شیرآلات هوشمند است .استفاده از
شیرآلات هوشمند ضمن آنکه باعث صرفه جویی 70 تا 90 درصد در مصرف آب می شود باعث جلوگیري از انتشار انواع بیماریها و میکروبها نیزمی گردد (به خصوص در مکانهاي عمومی).دربسیاري از مکانها شیرآلات معمولی نصب است .تعویض شیرآلات با شیرهوشمند براي مصرف کننده دو هزینه در پی خواهد داشت . مصرف کننده باید شیرمعمولی خودرا که براي آن هزینه پرداخت کرده باز کرده وبه جای آن شیرهوشمندي که براي آن هزینه پرداخت می کند را نصب نماید که این جابه جایی براي بسیاري افراد مخصوصا ارگانها و نهادهاي مختلف که داراي تعداد بالایی شیرآلات نصب شده هستند مقرون به صرفه نیست و خود مانعی براي عدم علاقه به استفاده از شیرآلات هوشمند می شود.
مبدل هوشمند Giti قابلیت نصب بر روی هر نوع شیرآلات بهداشتی را دارد .